จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

     1. เข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะของงานแม่บ้าน การทำความสะอาด การใช้และบำรุง รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำความสะอาด การประสานงาน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน 

     2. สามารถทำความสะอาด การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำความสะอาดสำนักงาน และสถานที่อื่น ๆ 

     3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ ปลอดภัย ใช้ทรัพยากรอยางประหยัด คุ้มค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม 

สมรรถนะรายวิชา 

    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะของงานแม่บ้าน มารยาทและจรรยาบรรณของแม่บ้าน การใช้ และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาด ตามหลักการและวิธีการ 

     2. ทำความสะอาดสำนักงาน สถานที่ ตามหลักการและวิธีการ 

     3. ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามหลักการและวิธีการ 

คำอธิบายรายวิชา 

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบความรู้ทั่วไปของแม่บ้าน ลักษณะงานในหน้าที่รับผิดชอบของแม่บ้าน มารยาท และจรรยาบรรณของแม่บ้าน บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยที่ดีของแม่บ้าน การทำความสะอาด การใช้ และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน สถานที่อื่น ๆ สุขภาพอนามัยและ ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน