ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล นวัตกรมสําหรับธุรกิจดิจิทัล ระบบการทําธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัลโมบาย ความมั่นคง ปลอดภัยในการทําธุรกรรมดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมและการทําธุรกรมดิจิทัล กรณีศึกษาธุรกิจดิจิทัล