ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวไทย ประเภทของทรัพยากรท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่

ก่อให้เกิดทรัพยากรท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเที่ยวที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึก ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรท่องเที่ยว แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรท่องเที่ยว การศึกษานอกสถานที่