จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมี การเตรียม หลักการหุงต้ม เทคนิค การประกอบอาหารของเนื้อสัตว์นม ไข่ผัก ผลไม้ไขมัน ธัญพืช เครื่องเทศ สมุนไพร และเครื่องปรุงรส และการเก็บรักษาอาหาร 

2. เลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหาร 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็ นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกบองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีในกระบวนการการประกอบอาหาร 

 2. เลือกวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารตามหลักการและกระบวนการ 

3. ประกอบอาหารตามหลักการและกระบวนการ 

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร องค์ประกอบ ทางกายภาพและทางเคมีของเนื้อสัตว์นม ไข่ผัก ผลไม้ไขมัน ธัญพืช เครื่องเทศ สมุนไพร และเครื่องปรุงรส ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหาร ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร หลักการเตรียมวิธีการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหารประเภทต่าง ๆ