คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเบเกอรี่ วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ การนำไปใช้ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์   เบเกอรี่ และปฏิบัติการทำเบเกอรี่เบื้องต้น