ความหมายของการประกอบอาหาร
·          สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้ต้องอาศัยอาหาร น้ำ และอากาศองค์ประกอบทั้ง อย่างนี้ถ้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีอย่างสมดุลก็จะทำให้เกิดความแข็งแรง มนุษย์เราก็เช่นกัน ถ้าเราได้รับประทานอาหารที่เหมาะสม มีสารอาหารที่ครบถ้วน ได้รับน้ำที่สะอาดเพียงพอ ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์และไม่เป็นพิษ เราก็จะมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
·         การประกอบอาหารแต่ละชนิดนั้น เมื่อทำเสร็จแล้วผู้ประกอบอาหารและผู้รับประทานอาหารก็หวังว่าจะได้อาหารที่ดูแล้วน่ารับประทาน มีกลิ่นหอม มีรสชาติอร่อย และประการสุดท้ายก็คือ จะต้องไม่ให้เสียคุณค่าทางอาหารด้วย
·         ดังนั้นอาหารที่เราปรุงออกมาแต่ละชนิดนั้นจะต้องได้ทั้ง รสพร้อมกับมีคุณค่าทางโภชนาการด้วย ผู้ประกอบอาหารที่จะทำให้ได้ครบตามที่กำหนดหรือได้มากที่สุดนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งในเรื่องของศาสตร์และศิลปะในการประกอบอาหาร
·         ในด้านศาสตร์ผู้ประกอบอาหารจะต้องนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ เช่น เรื่องอากาศ น้ำ และความร้อนที่มีผลต่อการประกอบอาหาร เช่น ทำให้อาหารเปลี่ยนแปลงไป ทำให้คุณค่าทางโภชนาการเสียไปด้วย
·         ในด้านศิลปะเราจะต้องรู้ตั้งแต่การจัดโต๊ะอาหาร การจัดอาหารในแต่ละจานทำอย่างไรจึงจะแลดูสวย ใช้ถ้วยชามขนาดไหน แบบใดจึงจะเหมาะสม ในแต่ละจานนั้นมีความหลากหลายของสีผักและอาหารหรือไม่ และประการสุดท้ายต้องมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน ดังนั้นการประกอบอาหารจึงต้องมีการวางแผนการจัดรายการอาหาร เพื่อให้อาหารแต่ละมื้อแต่ละวันมีความสมดุลในด้านสารอาหารคุณค่าทางโภชนาการ
ความสำคัญของการประกอบอาหาร
 อาหารคือชีวิต” ร่างกายและชีวิตที่เราที่เจริญเติบโตและเสื่อมถอยลงไปนั้น สาเหตูส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป เพื่อไปสร้างเป็นโครงร่างเลือดเนื้อในตัวเราและยังทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ปรกติสุข

ในความเป็นจริงขณะนี้คนไทยประสบปัญหาเรื่องโภชนาการกันมาก เราจะเรียกกันในภาพรวมว่าเป็น โรคขาดสารอาหาร” ทั้งนี้เพราะเรากินอาหารไม่ถูกต้องและไม่เพียงพอ เช่น เด็กบางคนร่างกายผอมแห้ง เป็นต้น