จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เข้าใจหลักการวิธีการถนอมอาหาร สาเหตุการเสื่อมเสียของอาหารวิธีป้องกนั การเตรียมวัตถุดิบ เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการถนอมอาหาร การบรรจุภัณฑ์ และใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม กับงานถนอมอาหาร 

 2. บอกการป้องกันการเสื่อมเสียของอาหาร ใช้สารเคมีในการถนอมอาหารได้อย่างปลอดภัย และการเก็บรักษา 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็ นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการถนอมอาหาร 

2. เลือกวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการถนอมอาหารตามหลักการและกระบวนการ 

3. ถนอมอาหารตามหลักการและกระบวนการ 

4. ใช้บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกบประเภทของอาหาร 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการถนอมอาหาร สาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร และวิธีป้องกัน การเลือก และการเตรียมวัตถุดิบ การเลือกการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการถนอมอาหาร การถนอมอาหาร โดยการทำแห้ง การใช้ความร้อน การใช้ความเย็น การใช้น้ำตาลการหมักดองการใช้สารเคมีและอื่น ๆ การบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา