ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด ลักษณะและเทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้าประเภทต่างๆ วัสดุอุปกรณ์

ที่ใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยเทคนิคต่าง ๆ การตรวจสอบคุณภาพผลงาน