ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม  หนี้  เอกเทศสัญญาที่สําคัญ  ได้แก่  ซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  เช่าทรัพย์เช่าซื้อจ้างแรงงาน จ้างทําของ ฝากทรัพย์  ยืม ค้ำประกัน  จํานอง  จํานํา  ตัวแทน  นายหน้า  ประนีประนอมกาพนันขันต่อ บัญชีเดินสะพัด  ตั๋วเงิน  หุ้นส่วนและบริษัท สมาคม กฎหมายทรัพยสินทางปัญญา และกฎหมายการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์