จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการ และวิธีการวิเคราะห์แบบเสื้อเพื่อการตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ
2. สามารถวิเคราะห์แบบเสื้อ และส่วนประกอบต่างๆ ในตัวเสื้อ วัสดุตกแต่ง สร้างและแยกแบบ ตัดเย็บ ประกอบชิ้นส่วนเสื้อต้นแบบ ลองตัว และแก้ไขแบบตัด 
3. สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตัดเย็บเสื้อต้นแบบ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบเสื้อเพื่อการตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ สร้างแบบ ตัดเย็บลองตัว และแกไข้ข้อบกพร่องตามหลักการและวิธีการ
2. วิเคราะห์แบบเสื้อ สร้างแบบ ตัดเย็บ ลองตัวและแกไข้ข้อบกพร่อง ตามหลักการ
3. ตัดเย็บเสื้อต้นแบบตามหลักการ และวิธีการ


คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบเสื้อและส่วนประกอบต่างๆ ในตัวเสื้อ วัสดุการตกแต่งสร้างและแยกแบบตัดเย็บประกอบชิ้นส่วนเสื้อต้นแบบ ลองตัว และแกไข้ข้อบกพร่องแบบตัด