ศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพการผลิต กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปัญญา