ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานซักรีด ห้องผ้าในโรงแรม หน้าที่ความรับผิดชอบของงานซักรีด การตรวจสอบและแยกประเภทของผ้า การซ่อมแซมผา การใช้อุปกรณ์และสารเคมี การทำความสะอาดผ้าชนิดต่าง ๆ การรับ - ส่งผ้า และฝึกปฏิบัติงานซักรีด