ศึกษาเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน วัตถุประสงค์ และลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน วิเคราห์งบการเงินด้วยวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง แนวโน้ม การเคลื่อนไหวของเงินทุน และอัตราส่วนทางการเงิน การแปลผลการวิเคราะห์งบการเงิน และการจัดทำงบกระแสเงินสด