30200-0005 การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2-2-3)


จุดประสงค์รายวิชา  :   เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน
2. มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีตามขั้นตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบการเงินสำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

สมรรถนะรายวิชา  :
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน
2. บันทึกบัญชีสำหรับกิจการห้างหุ้นส่วนตามขั้นตอนการจัดทำบัญชี
3. จัดทำงบการเงินสำหรับกิจการห้างหุ้นส่วนตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คำอธิบายรายวิชา  :
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของห้างหุ้นส่วน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน การบันทึกรายการเปิดบัญชี การแบ่งผลกาไรขาดทุน การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่ การจัดทำงบการเงิน การรับหุ้นส่วนใหม่ หุ้นส่วนลาออก หุ้นส่วนตาย การเลิกกิจการ และการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน