คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ IoT สถาปัตยกรรม IoT อุปกรณ์ IoT การเลือกอุปกรณ์ IoT ที่เหมาะสมกับงานนวัตกรรมด้าน IoT สำหรับธุรกิจดิจิทัล การเลือกแพลตฟอร์ม IoT ที่เหมาะสมกับธุรกิจดิจิทัลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และธุรกิจดิจิทัล