จุดประสงค์รายวิชา

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2.  สามารถปรับปรุง (Upgrade) และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์

3.  สามารถตรวจสอบและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์

4.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

2.  ปรับปรุง (Upgrade) เครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน

3.  บํารุงรักษาอุปกรณ์ และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์

 

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและกําจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สํารองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล