จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียน

2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นของกิจการเจ้าของคนเดียว

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว

2. จัดทำบัญชีภาษาอังกฤษสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว

3. จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว

ในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการไปบัญชีแยประเภท จัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ รายการปรับปรุง

ปิดบัญชี จัดทำงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน