ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภท ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอลรูปแบบการเชื่ อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้ โปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์