ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์การใช้ซอฟแวร์งานกราฟิกเพื่อการสร้างต้นฉบับกราฟิก และต้นแบบบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล การพิมพ์ผลงานออกทางเครื่องพิมพ์ และการนำเสนอผลงาน