ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดองค์การ แนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ การนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการจัดการ  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การตามหลักการบริหารงานคุณภาพ แนวทางการเพิ่มผลิตภาพในองค์การและการจัดการความเสี่ยง

                การใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริงวิเคราะห์ตัดสินใจเพื่อการจัดการ การเสริมสร้างจริยธรรม ในองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม