ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเวบไซต์การออกแบบเวบไซต์ การสร้างเวบไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาโปรแกรมสาเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การใช้โปรแกรมกราฟิกเสริมในการออกแบบสร้างเว็บไซต์และการติดต้ังโปรแกรมจำลอง Web Server หรืออัปโหลด (Upload) เวบไซต์