รายวิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย รหัสวิชา 2201-2104 จำนวน 3 หน่วยกิต

รายวิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย รหัสวิชา 2201-2104 จำนวน 3 หน่วยกิต

(Accounting for Joint Venture and Consignment)

วิชาบังคับก่อน : การบัญชีเบื้องต้น 2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้                                                                                                                                                                 2-2-3        1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการร่วมค้าและฝากขายสินค้า
2. มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีตามขั้นตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบการเงินของกิจการร่วมค้าและฝากขายสินค้า
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการร่วมค้าและฝากขายสินค้า
2. บันทึกบัญชีสำหรับกิจการร่วมค้าและฝากขายสินค้าตามขั้นตอนการจัดทำบัญชี
3. จัดทำงบการเงินสำหรับกิจการร่วมค้าและฝากขายสินค้าตามรูปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด 

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วิธีการและขั้นตอนการจัดทำบัญชีของกิจการร่วมค้า การบันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้าโดยวิธีผู้ร่วมค้าแต่ละฝ่ายจดบันทึกรายการทั้งสิ้นในสมุดบัญชีของตน วิธีการบัญชีที่ใช้สมุดบัญชีชุดหนึ่งต่างหาก การคำนวณกำไรขาดทุนก่อนร่วมค้าสิ้นสุด การปรับปรุง การปิดบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชี การปิดบัญชีเมื่อการร่วมค้าสิ้นสุดและแสดงรายการร่วมค้าในงบการเงิน รวมทั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีฝากขายสินค้า วิธีส่งสินค้าไปฝากขาย การรับฝากขาย เงินทดรองจ่ายหนี้สินระหว่างผู้ฝากขายกับผู้รับฝากขาย และการแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบการเงิน

กรอบการจัดการเรียนรู้
- ครูผู้สอนสอดแทรกหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับบทเรียนในรายวิชาที่สอน
- ครูผู้สอนสอดแทรกสาระเนื้อหาการตระหนักในปัญหาการทุจริต มีค่านิยมตวามซื่อสัตย์สุจริต และดำรงฐานะด้วยความสุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ครูผู้สอนสอดแทรกสาระเนื้อหาการตระหนักในปัญหาการทุจริต มีค่านิยมตวามซื่อสัตย์สุจริต และดำรงฐานะด้วยความสุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(Accounting for Joint Venture and Consignment)

วิชาบังคับก่อน : การบัญชีเบื้องต้น 2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้                                                                                                                                                                 2-2-3        1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการร่วมค้าและฝากขายสินค้า
2. มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีตามขั้นตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบการเงินของกิจการร่วมค้าและฝากขายสินค้า
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการร่วมค้าและฝากขายสินค้า
2. บันทึกบัญชีสำหรับกิจการร่วมค้าและฝากขายสินค้าตามขั้นตอนการจัดทำบัญชี
3. จัดทำงบการเงินสำหรับกิจการร่วมค้าและฝากขายสินค้าตามรูปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด 

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วิธีการและขั้นตอนการจัดทำบัญชีของกิจการร่วมค้า การบันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้าโดยวิธีผู้ร่วมค้าแต่ละฝ่ายจดบันทึกรายการทั้งสิ้นในสมุดบัญชีของตน วิธีการบัญชีที่ใช้สมุดบัญชีชุดหนึ่งต่างหาก การคำนวณกำไรขาดทุนก่อนร่วมค้าสิ้นสุด การปรับปรุง การปิดบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชี การปิดบัญชีเมื่อการร่วมค้าสิ้นสุดและแสดงรายการร่วมค้าในงบการเงิน รวมทั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีฝากขายสินค้า วิธีส่งสินค้าไปฝากขาย การรับฝากขาย เงินทดรองจ่ายหนี้สินระหว่างผู้ฝากขายกับผู้รับฝากขาย และการแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบการเงิน

กรอบการจัดการเรียนรู้
- ครูผู้สอนสอดแทรกหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับบทเรียนในรายวิชาที่สอน
- ครูผู้สอนสอดแทรกสาระเนื้อหาการตระหนักในปัญหาการทุจริต มีค่านิยมตวามซื่อสัตย์สุจริต และดำรงฐานะด้วยความสุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ครูผู้สอนสอดแทรกสาระเนื้อหาการตระหนักในปัญหาการทุจริต มีค่านิยมตวามซื่อสัตย์สุจริต และดำรงฐานะด้วยความสุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง