จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจหลักการขาย และความรู้พื้นฐานของงานขาย

2. เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักขายที่ดี

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริต  ความเชื่อมั่นในตนเองและความมีมนุษยสัมพันธ์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการ การขาย หน้าที่ทางการขาย ประเภท และลักษณะของงานขายความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันคุณสมบัติของนักขาย โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย และความรู้พื้นฐานของการขาย

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การขายประเภท และลักษณะของงานขาย

3. แสดงความรู้เกี่ยวกับตนเอง  กิจการ  ผลิตภัณฑ์  ลูกค้าคู่แข่งขัน โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย

4. เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักขายที่ดีตามหลักการ