ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบหลักการจัดประชุม ั เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่และบุคลากร การเตรียม การประชุม ก่อนการด าเนินการประชุม ระหวางประชุมและหลังการประชุม