ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบโมบายเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม คุณลักษณะและข้อจํากัดของโมบายและแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการสําหรับโมบายและแท็บเล็ต เครื่องมือและภาษาโปรแกรมที่ใช้สําหรับการพัฒนาโปรแกรมโมบาย และแท็บเล็ต การติดตั้งโปรแกรมและเครื่องมือสําหรับการเขียนโปรแกรมโมบายและแท็บเล็ต หลักการออกแบบ และเขียนโปรแกรม การออกแบบส่วนติดต่อกบผู้ใช้ การจัดการกับเหตุการณ์จากผู้ใช้ การติดต่อและบริหารจัดการ ฐานข้อมูล และกรณีศึกษา