คําอธิบายรายวิชา 

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาขั้นตอน รูปแบบ เอกสาร สถานที่วัสดุอุปกรณ์ในการประชุม

วัตถุประสงค์
    เพื่อให้ผู้เรยนสามารถ
         1 เพื่อให้มีความเข้าใจในการจัดประชุม
         2 นำความรู้ไปใช้ในงานอาชีพ
         3 มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน