ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย กฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจำกัด การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทจำกัด การจำหน่ายหุ้นทุน การริบหุ้น การเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรกำไร โดยตั้งสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น การจัดทำงบการเงินของบริษัทจำกัด การเลิกกิจการและชำระบัญชีรวมทั้งการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี