ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสัมมนาการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาการตลาดจากกรณีศึกษาสถานการณ์จริง และแหล่งเรียนรู้ กระบวนการจัดสัมมนาการตลาด การวางแผน การปฏิบัติงาน และการควบคุมงานการตลาด การสรุปผล การจัดสัมมนาการตลาด