ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเว็บส่วนแสดงผล ส่วนการจัดการและประมวลผล การสร้าง ฟอร์มและรายงานโดยใช้เครื่องมือหรือภาษาโปรแกรมหรือเฟรมเวิร์กที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และการนํามา ประยุกต์ใช้งานในการโปรแกรมเว็บส่วนหน้า (Front-end Web) การโปรแกรมเว็บส่วนการจัดการและประมวลผล (Back-end Web) การติดต่อและบริหารจัดการฐานข้อมูล และการจัดทํา Web Service