สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบของโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

2. มีทักษะการน าความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการบัญชีมาแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

3. ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนและเสนอเค้าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชี 

4. มีเจตคติ และกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบของโครงการ กระบวนการขั้นตอน การศึกษาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เลือกหัวข้อ การเขียนเค้าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางการ บัญชี การน าเสนอเค้าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางการบัญชีและการประยุกต์เทคโนโลยีในการพัฒนา ทักษะวิชาชีพทางการบัญชี