ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรคุณภาพ การออมเงินและการลงทุน ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและวางแผนการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กรและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ