เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี)
- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์