28-40201-2401

การบัญชีเพื่อการจัดการ

(2-2-5)

 

(Managment  Accounting)

 


สมรรถนะรายวิชา

       1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ความสำคัญและประโยชน์ของการบัญชีเพื่อการจัดการ

       2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายการในงบการเงิน เพื่อจัดทำงบประมาณ

       3. นำข้อมูลในงบการเงิน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ

       4. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ

       5. มีคุณธรรม จริยธรรมทางด้านการบัญชีเพื่อการจัดการ

 

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฏี เกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ การเปลี่ยนแปลงในดัชนีตัวชี้วัดของเศรษฐศาสตร์และโครงสร้างตลาด ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน จัดทำรายงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร การใช้เทคนิคที่สนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร การใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสมในการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ  มีคุณธรรม จริยธรรมทางด้านการบัญชีเพื่อการจัดการ