ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบภาใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กรจัดการความสเี่ยงขององค์กร กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การประยุกต์ใช้เทคดนโลยีในการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน มีเจตคติดที่ดีและจรรยาบรรณต่อการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน