ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกำหนดราคาดุลยภาพ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค การตลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ  เงินเฟ้อ เงินฝือ เงินตึงตัว วัฎจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้า ดุลการชำระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข