ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องมือวัด ระบบหน่วยวัด มาตรฐานหน่วยวัด การแปลงหน่วยวัด การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบชนิดต่าง ๆ บรรทัดเหล็ก ตลับเมตร ใบวัดมุม ฉากตาย ฉากผสม เกจสอบรัศมี เกจวัดเกลียว Plug gage  Ring gage  Taper Plug gage  Taper Ring gage  Outside caliper  Inside caliper Snap gage  Telescoping gage  Filler gage  Pin gage  Block gage  เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  เวอร์เนียร์ไฮเกจ ไมโครมิเตอร์  นาฬิกาวัด  จัดเก็บ บํารุงรักษาเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ