ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม หน้าที่ความ รับผิดชอบ คุณสมบัติจรรยาบรรณของพนักงานฝ่ายบริการเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้การ ดูแลรักษา ฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม การบริการเครื่องดื่ม