ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดวาง ธาตุทางทัศนศิลป์ การใช้สีตามหลักทฤษฏีสี ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนธาตุ รูปแบบ เนื้อหา เทคนิควิธีการ และการแสดงออกทางทัศนศิลป์ แนวทางในการสร้างสรรค์งานทางทัศนธาตุ https://youtu.be/lcNEr-UhsKI

https://youtu.be/lcNEr-UhsKI

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องก ั บสาขาวิชาชีพ ั ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงงาน การด าเนินงานโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดท ารายงาน การน าเสนอผลงานโครงงาน โดยด าเนินการเป็ นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและการวิวัฒนาการของลวดลายตามคตินิยมของศิลปะไทย การเขียน

ลวดลายคัดลอกแมลาย ผูกลาย และการประยุกต์ใชในงานประเภทตางๆ

 


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปกรรม การค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแนวความคิดทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา เรื่องราวที่เน้นทักษะกระบวนการ หรือประเด็นที่กำหนดพัฒนารูปแบบงานศิลปกรรมตามวัตถุประสงค์และนำเสนอแนวความคิดอย่างเป็นระบบ

 


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการ รูปแบบ ประเภท ต้นกำเนิด คุณค่าและความงามของงานศิลปะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน กลุ่มลัทธิทางศิลปะ ลักษณะของ ศิลปะร่วมสมัยและศิลปะไทย หลักการสร้างงานศิลปกรรม และนำเสนองานเกี่ยวกับรูปแบบ ประเภทคุณค่าและความงามของงานศิลปะ