ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการออกแบบ ่
หลักการวาดภาพแฟชั่น ใช้เทคโนโลยีมาในการออกแบบ การออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นตามวัยและโอกาส
เทคนิคการจัดตกแต่งหน้าร้าน การนำเสนอผลงานเสื้อผ้าแฟชัน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบการวิเคราะห์แบบเสื้อผ้าเด็ก และการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการตัดเย็บเทคนิคการสร้างแบบ การตกแต่งการคำนวณผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็กแบบต่าง ๆ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่อง