ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ความสำคัญของ ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อเศรษฐกิจและองค์กร บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการซัพพลายเชนกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและสถานการณ์ โลจิสติกส์ในปัจจุบัน