โลจิสติกส์เบื้องต้น  (Introduction in Logistics) 2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญ กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น 

2. มีทักษะในการนำกิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้นใช้ในการทำงาน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในโลจิสติกส์เบื้องต้น 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องค้น

2. วางแผนการดำเนินธุรกิจโดยใช้กิจกรรมโลจิสติกส์เบื้องด้น

3. แก้ไขปัญหาการคำเนินธุรกิงด้วยกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ กิจกรรมและกระบวนการ โลจิสติกส์เบื้องต้น บทบา ความสำคัญของ โลจิสดิกส์ต่อการดำเนินธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกส์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดซื้อ
2. สามารถกำหนดจุดสั่งซื้อและปริมาณสินค้า
3. สามารถเลือกใช้เอกสารตามประเภทของการจัดซื้อ
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดซื้อ
2. วางแผนการจัดซื้อเพื่อใช้ในการดำเนินงานแต่ละประเภท
3. ดำเนินการจัดซื้อโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม
4. ควบคุมสินค้าคงคลังตามหลักการและกระบวนการ
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานการจัดซื้อ

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ วัสดุสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ระเบียบวิธีการจัดซื้อ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การกำหนดปริมาณการจัดซื้อ เวลาการจัดซื้อ การเลือกและหาแหล่งซื้อ การควบคุมสินค้าคงคลัง การตัดสินใจการผลิตหรือเลือกซื้อ วิธีการควบคุมและประเมินผลการจัดซื้อ รายงานการจัดซื้อ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ กิจกรรม และกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น บทบาทและความสำคัญของโลจิสติกส์ต่อการดำเนินธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกส์

30214-0001 โลจิสติกส์เบื้องต้น 2-2-3

(Introduction in Logistics)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสาคัญ กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น

2. สามารถนากิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้นใช้ในการทางาน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น

2. วางแผนการดาเนินธุรกิจโดยใช้กิจกรรมโลจิสติกส์เบื้องต้น

3. แก้ไขปัญหาการดาเนินธุรกิจด้วยกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น

คาอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น บทบาทและความสาคัญของโลจิสติกส์ต่อการดาเนินธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกส์

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ความสำคัญของ ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อเศรษฐกิจและองค์กร บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการซัพพลายเชนกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและสถานการณ์ โลจิสติกส์ในปัจจุบัน