30214-0001 โลจิสติกส์เบื้องต้น 2-2-3

(Introduction in Logistics)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสาคัญ กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น

2. สามารถนากิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้นใช้ในการทางาน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น

2. วางแผนการดาเนินธุรกิจโดยใช้กิจกรรมโลจิสติกส์เบื้องต้น

3. แก้ไขปัญหาการดาเนินธุรกิจด้วยกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น

คาอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น บทบาทและความสาคัญของโลจิสติกส์ต่อการดาเนินธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกส์