ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ กิจกรรม และกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น บทบาทและความสำคัญของโลจิสติกส์ต่อการดำเนินธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกส์