จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดซื้อ
2. สามารถกำหนดจุดสั่งซื้อและปริมาณสินค้า
3. สามารถเลือกใช้เอกสารตามประเภทของการจัดซื้อ
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดซื้อ
2. วางแผนการจัดซื้อเพื่อใช้ในการดำเนินงานแต่ละประเภท
3. ดำเนินการจัดซื้อโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม
4. ควบคุมสินค้าคงคลังตามหลักการและกระบวนการ
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานการจัดซื้อ

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ วัสดุสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ระเบียบวิธีการจัดซื้อ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การกำหนดปริมาณการจัดซื้อ เวลาการจัดซื้อ การเลือกและหาแหล่งซื้อ การควบคุมสินค้าคงคลัง การตัดสินใจการผลิตหรือเลือกซื้อ วิธีการควบคุมและประเมินผลการจัดซื้อ รายงานการจัดซื้อ