โลจิสติกส์เบื้องต้น  (Introduction in Logistics) 2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญ กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น 

2. มีทักษะในการนำกิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้นใช้ในการทำงาน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในโลจิสติกส์เบื้องต้น 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องค้น

2. วางแผนการดำเนินธุรกิจโดยใช้กิจกรรมโลจิสติกส์เบื้องด้น

3. แก้ไขปัญหาการคำเนินธุรกิงด้วยกระบวนการโลจิสติกส์เบื้องต้น 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ กิจกรรมและกระบวนการ โลจิสติกส์เบื้องต้น บทบา ความสำคัญของ โลจิสดิกส์ต่อการดำเนินธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกส์