ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมาและการลงทุนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1.เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ หลักการจัดการเงิน หลักการบิรหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมาายที่เกี่ยวข้อง

2.สามารถจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3.มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบรอบคอบ ขยัน ประหยัด และอดทน